EU STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI 

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Za razliku od programa Unije koji potiču europsku suradnju, instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike sredstvima iz proračuna EU najvećim dijelom financiraju nacionalne programe koje definiraju države članice, a odobrava ih Europska komisija. Mjere financiranja služe za prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika, integraciju nerazvijenih tržišta i gospodarstava te podizanje kapaciteta manje razvijenih članica za ravnopravno sudjelovanje na europskom tržištu.

Specijalizirani smo u pružanju usluga informiranja te provedbe i evaluacije projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova unije, surađujući na projektima s partnerima i klijentima iz javnog i privatnog sektora na razini Republike Hrvatske.

Naše usluge obuhvaćaju:

MONITORING

Pratimo najave i objave poziva financiranih iz nacionalnih operativnih programa te kontinuirano informiramo klijente o mogućnostima njihove prijave.

RAZVOJ PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

U razvoju projektnog prijedloga sudjeluje tim multidisciplinarnih stručnjaka čime se postiže najviša učinkovitost prijave, a naša usluga uključuje pripremu cjelo stručnu pomoć.

PROVEDBA PROJEKTA

Bogatim iskustvom u provedbi EU projekata pomažemo klijentima u toj kompleksnoj fazi te omogućavamo maksimalno iskorištavanje dodijeljenih sredstava.

EVALUACIJA

Uslugom evaluacije projekta vršimo nepristrano ocjenjivanje/vrednovanje uspješnosti projekta prema standardiziranim međunarodnim smjernicama i metodama.

KOHEZIJSKI FOND

ulaže u velike projekte kojima se čuva okoliš i unapređuje prometna infrastruktura najmanje razvijenih članica Europske unije, odnosno državama članicama čija je vrijednost bruto nacionalnog proizvoda (BNP) po stanovniku manja od 90 % prosjeka EU-a. Iako su korisnici sredstava fonda uglavnom tijela javne vlasti, sudjelovanje poslovnog sektora omogućeno je u postupcima javne nabave kroz isporuku dobara usluga i obavljanje radova kao što su različite studije, građevinski radovi i slično.
Iz fonda se mogu financirati aktivnosti vezane uz:

 • transeuropske transportne mreže i paneuropski koridori;
 • transportnu infrastrukturu koja pridonosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, interoperabilnost transportnih mreža diljem EU;
 • okolišnu infrastrukturu radi preuzimanja EU standarda zašite okoliša;
 • učinkovito korištenje energije i obnovljivih izvora energije.

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

pomaže ojačati ekonomsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ulaganjem u proizvodne i infrastrukturne investicije te lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Korisnici sredstava iz fonda su istraživački centri, tijela državne uprave, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, udruge, nevladine i volonterske organizacije.
Iz fonda se mogu financirati aktivnosti vezane uz:

 • stvaranje i očuvanje održivih radnih mjesta kroz izravne potpore za ulaganja u mala i srednja poduzeća
 • ulaganja u infrastrukturu u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu
 • razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF)

ulaže u ljudske resurse kroz poticanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti rada, promicanjem socijalne uključenosti, ulaganjem u obrazovanje te jačanjem institucionalnih kapaciteta. Također, cilj mu je poboljšati položaj najugroženijih ljudi kojima prijeti siromaštvo, a osobito je važan u regijama Europske unije koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Korisnici sredstava fonda su javna uprava, tvrtke, udruženja radnika i poslodavaca, nevladine organizacije i socijalni partneri aktivni na području zapošljavanja i socijalne uključenosti

Iz fonda se mogu financirati aktivnosti vezane uz:

 • ulaganja u ljudske resurse (cjeloživotno učenje, usavršavanje, razvoj vještina, profesionalno usmjeravanje, obuka predavača)
 • podršku povratku nezaposlenih među aktivnu radnu snagu (financiranje seminara, treninga),
 • pristup tržištu rada (modernizacija i jačanje institucija, aktivne mjere zapošljavanja),
 • socijalnu uključenost (borba protiv diskriminacije,) te
 • podršku radu službi za zapošljavanje.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)

podržava europsku politiku ruralnog razvoja i u tu svrhu financira programe ruralnog razvoja u državama članicama i regijama Unije. Fond ima za cilj postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, zaštitu klimatskih uvjeta, uvođenje inovacija u poljoprivredni sektor i ulaganje u uspostavu ekološke ravnoteže. Korisnici sredstava fonda su poljoprivredni gospodarski subjekti i organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.

Iz fonda se mogu financirati aktivnosti vezane uz:

 • poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 • jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva
 • promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
 • obnovu, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu
 • promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu
 • promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO (EFPR)

osigurava sredstva za ribarsku industriju i priobalne zajednice s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Cilj fonda je osiguravanje održivog ribarstva i industrije akvakulture (uzgoj ribe, školjkaša i podvodnog bilja). Korisnici sredstava fonda su gospodarski subjekti i udruge u državama članicama Europske unije.

Iz fonda se mogu financirati aktivnosti vezane uz:

 • održivi razvoj ribarstva, akvakulture i ribolovnih područja
 • naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu
 • integriranu pomorsku politiku i popratne mjere
© Copyright - Driope